• Regulamin Prenumeraty

Regulamin z dnia 08.12.2023

REGULAMIN PRENUMERATY PISMA ADWOKATURY POLSKIEJ „PALESTRA”
Regulamin sprzedaży w prenumeracie określa zasady sprzedaży Pisma Adwokatury Polskiej
„Palestra” przez Fundację Adwokatury z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 16, 00-
202 Warszawa, KRS: 0000728020, NIP: 7010819030, REGON: 380001686.

§ 1 DEFINICJE

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o poniższych pojęciach nadaje im się następujące
znaczenie:
a) Czasopismo – Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra”.
b) Formularz kontaktowy – rozwiązanie informatyczne udostępnione przez Sprzedawcę na
Portalu, za pomocą którego każda osoba może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu zawarcia
umowy prenumeraty.
c) Kodeks Cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23.04.1964 roku – Kodeks
cywilny.
d) Konsument – osoba o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego - osoba fizyczna
dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
e) Prenumerator - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej która zawarła ze Sprzedawcą umowę prenumeraty.
f) Portal – oznacza sklep internetowy prowadzony pod adresem https://sklep.adwokatura.pl/.
g) Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę.
h) Sprzedawca – Fundacja Adwokatury z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 16, 00-
202 Warszawa, KRS: 0000728020, NIP: 7010819030, REGON: 380001686, telefon: 786 338
123, adres poczty e-mail: fundacja.sklep@nra.pl.
i) Umowa prenumeraty – umowa cywilnoprawna na podstawie, której Sprzedawca zobowiązuje
się do odpłatnego i cyklicznego dostarczania Czasopisma na rzecz Prenumeratora prasy przez
okres trwania prenumeraty.
j) Ustawa o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30.05.2014 roku o
prawach konsumenta.
k) Zamówienie – wyrażenie woli w celu doprowadzenia do zawarcia umowy prenumeraty.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Sprzedawca umożliwia dokonanie
zakupu prenumeraty Czasopisma „Palestra”.
2. Do korzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest posiadanie:
a) Komputera z dostępem do Internetu,
b) Przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, inna),
3. Do celów związanych z realizacją prenumeraty kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod
numerem telefonu - (22) 505 25 20 lub adresem e-mail: redakcja@palestra.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.

§ 3 PRENUMERATA

1. Prenumerata obejmuje obszar wydawniczy Czasopisma.
2. Prenumerata obejmuje okres półroczny (od stycznia do czerwca albo od lipca do grudnia)
lub roczny (okres roku kalendarzowego).
3. Okres prenumeraty określony jest każdorazowo w umowie prenumeraty.

§ 4 ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ

1. Zamówienia na prenumeratę przyjmowane są za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje poprzez wypełnienie
formularza na stronie internetowej Sprzedawcy.
3. Z uwagi na różną cenę dla Członków Samorządu Adwokackiego oraz pozostałych
Prenumeratorów należy wybrać odpowiednią opcję na Portalu, a ponadto w przypadku
Członków Samorządu Adwokackiego wśród niezbędnych danych podać numer wpisu na listę
Adwokatów, Prawników Zagranicznych lub Aplikantów adwokackich.

§ 5 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRENUMERATORA NIE BĘDĄCEGO
KONSUMENTEM

1. Do prenumeratora nie będącego konsumentem nie stosuje się przepisów ustawy o Prawach
konsumenta.
2. Umowa o prenumeratę zostaje zawarta pod warunkiem uiszczenia opłaty za prenumeratę
najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem okresu prenumeraty.
3. Uiszczenie opłaty następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem sklepu
internetowego Sprzedawcy.
4. Za datę płatności uznaje się dzień zarachowania środków na rachunku bankowym
Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zastrzega, że warunki prenumeraty mogą ulec zmianie.
6. Sprzedawca zawiadomi Prenumeratora o tych zmianach z zachowaniem 14-dniowego okresu
w stosunku do daty wejścia w życie tych zmian.
7. W przypadku braku akceptacji zmienionych warunków Prenumerator ma prawo
wypowiedzieć umowę poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu. Oświadczenie o
wypowiedzeniu jest skuteczne, jeżeli zostało złożone najpóźniej z chwilą wejścia w życie
zmian. Jeżeli Prenumerator nie wypowiedział umowy po zawiadomieniu go o zmianie
warunków umowy, jest on związany zmienionymi warunkami umowy.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRENUMERATORÓW BĘDĄCYCH

KONSUMENTEM – WSPÓLNE DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ
I POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Umowa o prenumeratę zostaje zawarta pod warunkiem uiszczenia opłaty za prenumeratę
najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem okresu prenumeraty.
2. Za datę płatności uznaje się dzień zarachowania środków na rachunku bankowym
Sprzedawcy.
3. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
4. Termin, o którym mowa w pkt 3 biegnie od daty otrzymania w ramach umowy prenumeraty
pierwszego egzemplarza Czasopisma.
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
6. Konsument ma prawo a nie obowiązek skorzystać z załączonego wzoru.
7. Konsument ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie lub przesłać
drogą elektroniczną na adres e-mail podany w niniejszym regulaminie.
8. Dla zachowania terminu o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego terminem.
9. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą
elektroniczną Sprzedawca potwierdza na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić dostarczone egzemplarze Czasopisma niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwracane egzemplarze muszą być kompletne. Egzemplarze winny być zwrócone w stanie
niepogorszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości egzemplarzy
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania egzemplarzy.
11. W przypadku zwrotu egzemplarzy Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną należność
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Konsumenta. W braku takiego wskazania, zwrot nastąpi na rachunek
bankowy, z którego Konsument dokonał wpłaty.
12. W przypadku, gdy Konsument zwróci egzemplarze niepełne, zniszczone, zwracana kwota
należności ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do całkowitej liczby
egzemplarzy, która miała być dostarczona w ramach umowy prenumeraty, od której
Konsument odstąpił.
13. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności do chwili
otrzymania zwracanej Czasopisma lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej nadania.
14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu egzemplarzy prasy. Jeżeli Konsument
wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.
15. Sprzedawca ma prawo odbioru od Konsumenta zwracanych egzemplarzy osobiście.
16. Sprzedawca zastrzega, że warunki prenumeraty mogą ulec zmianie w przypadku zmiany
cen Czasopisma, z tym, że Sprzedawca zobowiązany jest do zawiadomienia Konsumenta o tych
zmianach z zachowaniem 14 dniowego okresu w stosunku do daty wejścia w życie tych zmian.
W przypadku braku akceptacji zmienionych warunków Konsument ma prawo wypowiedzieć
umowę poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu jest
skuteczne, gdy doszło do wiadomości Sprzedawcy nie później niż w dacie wejścia w życie
zmian. Jeżeli Konsument nie wypowiedział umowy po zawiadomieniu go o zmianie warunków
umowy, jest on związany zmienionymi warunkami umowy.

§ 7 PODWYŻSZENIE CENY

1. Jeżeli zmiana warunków prenumeraty polega na podwyższeniu jej ceny, wówczas
Prenumerator, jeżeli nie wypowie Umowy o prenumeratę, zobowiązany jest do uzupełnienia
ceny prenumeraty w terminie 14 dni od upływu terminu do wypowiedzenia Umowy o
prenumeratę.
2. Do czasu uzupełnienia ceny, zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu, Sprzedawca może
powstrzymać się z dostarczeniem dalszych egzemplarzy Czasopisma i – po dodatkowym
wezwaniu do zapłaty (z co najmniej 7-dniowym terminem płatności) – wypowiedzieć Umowę
o prenumeratę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8 WARUNKI REKLAMACJI KONSUMENCKIEJ

1. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej lub na piśmie.
2. Reklamację należy składać wybierając jedną z form których mowa w pkt 2 na adres lub adres
e-mail podany na Portalu.
3. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Prenumeratora wraz z adresem e-mail (jeżeli
go posiada), zwięzłym opisem zgłaszanych reklamacji oraz żądaniem.
4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się
do reklamacji i powiadomi o sposobie dalszego postępowania. W przypadku Konsumenta, brak
ustosunkowania się do reklamacji w podanym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał
reklamację.
5. Reklamacji nie podlegają usterki, wady, itp. powstałe z przyczyn leżących po stronie
Konsumenta.

§ 9 SĄDOWE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW Z
KONSUMENTEM

1. Ewentualne spory, a w szczególności spory z Konsumentem, podlegają rozpoznaniu przez
polskie sądy powszechne zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych form rozstrzygania sporów, jak w
szczególności mediacja.
3. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd
terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje
konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona
interesów konsumentów.

§ 10 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o prenumeratę, jeżeli druga Strona narusza
postanowienia Regulaminu i nie zaniecha naruszeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wezwania do zaniechania naruszeń, zawierającego m.in. określenie charakteru naruszenia.

§ 11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Składając zamówienie, Prenumerator wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Prenumeratora jest
dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia
przez Sprzedawcę. Prenumerator ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych
osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych /
RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Celem realizacji zamówienia Sprzedawca zastrzega, że dane, o których mowa w pkt. 1
zostaną również przekazane wydawnictwu lub drukarni.
3. Prenumerator ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.
Załącznik nr 1


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Miejscowość, data
.........................................................
.........................................................
.........................................................
Imię i nazwisko Konsumenta
Fundacja Adwokatury
ul. Świętojerskiej 16
00-202 Warszawa
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Ja ………………………………………….. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących produktów:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*): …………………………………..
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków** :……………………………………..
Posiadacz rachunku: ……………………………………..

…………………………………………………..

podpis (-y) Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


(*)Niepotrzebne skreślić
(**)O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty